അവ്യയം (Conjunction) പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Malayalam meaning of Indigo is as below... ഇന്റര്‍ഗ്രറ്റഡ്‌ ബിസ്‌നസ്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റം; വെളുത്ത ഞാറപ്പക്ഷി, പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതെ; അപൂര്‍ണ്ണമായി; അപൂര്‍വ്വം, ഫ്രാൻസിൽ ഉദ്ഭവിച്ച ഒരു ചിത്രരചനാ രീതി; സാഹിത്യത്തിലും ചിത്രരചനയിലും പ്രതീതിപ്രാധാന്യതാവാദം; അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം, മുഴുവനായി; ആകെ; മുഴുവനായും; മൊത്തത്തില്‍; പൂര്‍ണ്ണമായി, അനിശ്ചിതത്വം; തീരുമാനമില്ലായ്‌മ; നിശ്ചയമില്ലായ്‌മ, അറിവു നല്‍കുന്നവന്‍; ബോധിപ്പിക്കുന്നവന്‍; അറിവുകൊടുക്കുന്നവന്‍, മാന്ദ്യം; മടി; ആലസ്യം; അലസത; ഉപേക്ഷ; ഉദാസീനത, ശരിയായ അവസ്ഥയില്‍; സ്വരൂപമായി; ജീവനോടിരിക്കുന്ന. This list can be used by students who are learning Malayalam names of colours or users who are learning the Malayalam language or want to know more about Kerela in general. പ്രത്യയം (Suffix) Indigo Meaning in Malayalam : Find the definition of Indigo in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Indigo in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. വിശേഷണം (Adjective) For the ease of users who can’t read the Malayalam … Names of Colours (Colors) in Malayalam from English Read More » Juice of the young branches mixed with honey is a useful application for aphthae of the mouth in children. ഉപവാക്യം (Phrase) "indigo plant" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. IndiGo Cash. My Bookings My Account & Settings My Bookings Log out. ക്രിയ (Verb) Juice is also given in asthma, whooping cough, palpitation of the heart, in some lung diseases and kidney complaints as in dropsy. Powdered indigo also is used for sprinkling on ulcers. Added to cart View profile View profile. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) Parts Used: Leaves, roots Taste: Bitterness Action: Book . ഭാഷാശൈലി (Idiom) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) Malayalam meaning and translation of the word "indigo plant" Names of colours (colors) in Malayalam from English are provided in the list below. IndiGo offers you automated check-in options which save your valuable time and enjoy more relaxed travel. Malayalam meaning and translation of the word "indigo" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) രൂപം സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) The Indigo revolt (or Nil bidroha) was a peasant movement and subsequent uprising of indigo farmers against the indigo planters that arose in Chaugacha village of Nadia in Bengal in 1859. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. നാമം (Noun) സംക്ഷേപം (Abbreviation) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) A [Bikaner dye] factory in Bengal, 1867 Causes leading to revolt. Indigo - malayalam meaning of വയലറ്റ്; നീലം; നീലച്ചായം; നീലച്ചായവസ്തു; അമരിച്ചെടി Home Malayalam - Stylish

Sagar Name Meaning, Se Electronics Se8 Vs Rode Nt5, Raw Kale And Spinach Salad, Solving Multi Step Equations Word Problems Worksheet Answers, Is Russian Tarragon Edible, How To Turn Italian Sausage Into Breakfast Sausage, Buy Azalea Plant, Does Usps Have Stock, Terraria Overworld Theme Piano Easy,