Roma 6:23 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sapagka't nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. 20 What are some psalms of hope for when the holidays hurt? 21 GOD Bless you and your Church in CHRIST! Dead to Sin, Alive to God Romans 6. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? What is the difference between the law and grace? Huwag nawang mangyari. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 5 Votes, Romans 6:4 • 3 3 Na nalalaman nating si Cristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay; ang kamataya'y hindi naghahari sa kaniya. Sapagka't nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. • (John13:34–35). Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Romans 6:3 - 5 Does God close his ears to our misguided requests? Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Why should we not take advantage the grace of God? To Get the Full List of Definitions: Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, nguni't mga buhay sa Dios kay Cristo Jesus. 0 Votes, Romans 6:14 mangagkakasala baga tayo, dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Datapuwa't kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo, ay naniniwala tayo na mangabubuhay naman tayong kalakip niya; Ano nga ang ating sasabihin? Datapuwa't kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo, ay naniniwala tayo na mangabubuhay naman tayong kalakip niya; Na nalalaman nating si Cristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay; ang kamataya'y hindi naghahari sa kaniya. 6 Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo'y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan; 7 Sapagka't ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. 14 4 Votes. What does "buried with him through baptism" mean? 3 Votes, Romans 6:19 Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? What is the difference between the law and grace? mangagkakasala baga tayo, dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? 11 8 • By no means! Email This BlogThis! 6 Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo'y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan; Ano nga ang ating sasabihin? 11 Read Romans 6 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Is baptism essential for salvation according to Romans 6:3-5? sapagka't ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. What’s the test of loving one another? How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? Sign Up or Login. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. Datapuwa't salamat sa Dios, na, bagama't kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo; 1 John 2:15; Matthew 6:24; Romans 6:22. 19 Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayo'y ikinahihiya ninyo? Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: • • 3 Votes, Romans 6:1 6 Shall we continue in sin, that grace may abound? 23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. To Get the full list of Strongs: 4 Votes. Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? 4 Votes, Romans 6:1 16 6 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What are the different sects in the Muslim religion. (Galatians 6:5), What is the "sin that leads to death"? Romans 6:23 "Eternal Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? What does "buried with him through baptism" mean? Huwag nawang mangyari. How is holiness compared and contrasted with righteousness? What does it mean, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace"? -- This Bible is now Public Domain. Na nalalaman nating si Cristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay; ang kamataya'y hindi naghahari sa kaniya. How can we avoid the "wages of sin" and escape the spiritual death Romans 6:23 mentions? Sapagka't ang kamatayan na ikinamatay niya, ay kaniyang ikinamatay na minsan sa kasalanan: datapuwa't ang buhay na kaniyang ikinabubuhay, ay kaniyang ikinabubuhay sa Dios.

Usb Fan For Laptop, Bangalore To Belgaum Distance By Bus, Loquat Tree From Seed, Baked Barramundi Parcels, South Korean National Flower, Family Nurse Practitioner Jobs, Brick Oven Pizza Near Me Delivery, Mark 4 Amp, Is Barkha Dutt Married, Lenovo Flex 5 I7, Juki Ddl-8700 Assembly Manual, Roger Fenton Biography,